Author Archives: pamedia

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 Kallhälls nya vårdcentral AB värnar om er integritet. 

Vi arbetar kontinuerligt med att hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning i syfte att säkerställa kvalitet och patientsäkerheten. Vi registrerar aldrig fler uppgifter än vad som krävs. För att kunna värna om din integritet är det viktigt att du inte uppger personuppgifter när du kontaktar oss via e-post eller sociala medier. GDPR lagstiftningen medför att vi har svårt att kommunicera kring medicinska frågor via e- post. Vi hänvisar istället till 1177 alternativt att du ringer på vår telefontid. 

Personuppgiftsansvarig är: Kallhälls nya vårdcentral, Kopparvägen 2B 176 72 Järfälla 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi samlar in och registrerar dina uppgifter i syfte att bedriva säker vård. Dina uppgifter behandlar vi i olika vårdregister som exempelvis journalsystem, nationella kvalitetsregister för statistik om hälso- och sjukvårdens resultat, utveckling och kvalitetssäkring av vården samt planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning. 

Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan regleras i Patientdatalagen (2008:355). Patientdatalagen reglerar bl. a hur alla medicinska uppgifter och all patientadministration ska hanteras, vem som ska få tillgång till dem, hur länge uppgifterna ska sparas, och hur informationen ska skyddas. Vi kan även samla in personuppgifter i syfte att informera om och marknadsföra våra tjänster eller evenemang. Här använder vi oss av samtyckte där du skriver under för att godkänna din medverkan. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, kontakta i så fall oss. 

Vi samlar endast in personuppgifter som har ett uttryckligt ändamål och försöker minimera mängden personuppgifter vi behandlar. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller längre än gällande lag tillåter. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som har ett uttryckligt ändamål för personuppgiftsbehandlingen såsom exempelvis: 

Namn
Adress
Personnummer
Bankuppgifter/kontonummer
Övriga kontaktuppgifter så som e-postadress och telefonnummer
Hälsorelaterade uppgifter
Uppgifter i arbetsansökningar 

Vi kan även komma att behandla känsliga personuppgifter där de anses nödvändiga för att ge dig rätt och säker vård. Personuppgifter om närstående kan även komma att behandlas, det vill säga uppgifter som du själv eller närstående har lämnat. 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av rättsliga skäl behöver dem, till exempel en myndighet, kommun eller landsting. Skulle du komma till oss i ett försäkringsärende kommer vi också behöva vidareförmedla relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Den organisation eller myndighet som vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lagen. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med personuppgiftsbiträden, det är personer som åt oss kan komma att hantera dina uppgifter. Detta kan gälla exempelvis leverantörer av externa system och dylikt såsom journalsystem. Med samtliga av dessa har vi skriftliga avtal så att dina uppgifter behandlas säkert. I den utsträckning det går strävar vi efter att behandla dina uppgifter inom Sverige och EU men ibland sker personuppgiftsbehandlingen i andra länder. Vi gör då allt vi kan för att säkerställa att dessa uppgifter hanteras enligt gällande lagar och har därför avtal med alla våra underleverantörer. 

Vi arbetar med kontinuerligt med organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att obehöriga för tillgång till dina personuppgifter. Detta görs exempelvis genom behörighetsbegränsning för åtkomst till patientuppgifter. 

Hur länge lagras dina uppgifter? 

Kallhälls nya vårdcentral lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla sitt syfte. Uppgifter kan raderas om du återkallar ditt samtycke om vi inte är skyldiga av lagliga skäl. Journaluppgifter lyder enligt patientdatalagen och därför gäller här andra regler för hur länge vi lagrar uppgifter och hur dessa kan raderas. 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 

Rätt till registerutdrag 

Du har rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kan komma att be om ytterligare uppgifter om dig för att hantera din förfrågan och kommer alltid att säkerställa att informationen lämnas ut till rätt person. 

Rätt till rättelse 

Du kan begära att få dina personuppgifter rättade ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Om du anser att någon uppgift är felaktig, inklusive i din patientjournal, ska du vända dig till oss med en begäran om rättelse. Om vi inte kommer överens om rättelse så kan du begära en notering i journalen om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal. 

Det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig, därför uppdateras din adress automatiskt via folkbokföringen, men vi vill gärna att du meddelar oss om du ändrar telefonnummer. 

Rätt till radering och gallring 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran. Kallhälls nya vårdcentral bedriver sjukvård och får inte radera och gallra information som även styrs av andra lagar än Dataskyddsförordningen (exempelvis skyldigheten att lagra journaler i 10 år enligt Patientdatalagen.) 

Du kan återkalla de samtycken vi använder oss av vid medlemskap och information och marknadsföring, men övriga personuppgifter gallras så fort vi inte behöver dem enligt lag och/eller avtal. 

Vid frågor 

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vid hanterar dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på: 

Dataskyddsombud Kallhälls Vc
Kopparvägen 2B 
176 72 Järfälla 

Videobesök

Videobesök

Videobesök bokas via telefon; 08-58722000.

För att kunna delta i ett videobesök måste du ha:
* en smarttelefon
* mobilt bank-id kopplat till denna telefon.

Installation;
* Ladda ner och installera appen ”Kallhälls Vc” via Google play store eller Apple Store.
* Starta appen, godkänn användning av ljud och kamera. Tryck ”tillåt”.
* När du är inne i appen loggar du in via mobilt bank-id.

Innan det bokade videosamtalet kan du behöva bekräfta att du har ett bokat samtal. Detta gör du genom att:
* Starta appen.
* Logga in med mobilt bank-id.
* Tryck på bekräfta mötet.

Läkaren eller sjuksköterskan kommer på avtalad tidpunkt att ringa dig via appen och det kommer att se ut som ett vanligt telefonsamtal, svara som vanligt.

Prislista

Prislista

Landstingets taxa för patientavgifter gäller hos oss. Patientavgifter för de vanligaste besöken:
• Läkarbesök: 275 kr
• Besök hos distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska: 275 kr

För barn under 18 år och för personer 85 år och äldre är besöken avgiftsfria.
Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid annars får du betala avgiften (gäller även om du har frikort).
OBS! Uteblivet besök debiteras 400:-.

Priser för vaccinationer hittar du om du klickar här

Vad söker du efter?